top of page

Miljöpolicy

Ingår i Nice To Be Alive AB:s systematiska arbetsmiljöarbete

 

Målet med miljöarbetet

Det övergripande målet med miljöarbetet är att främja god hälsa och verka för en hälsosam miljö.

 

Genomförande

Miljölagstiftningen, Miljöbalken 2 kapitel om allmänna hänsynsregler, utgör grunden i arbetet. Vi ska förebygga föroreningar, hushålla med råvaror och minimera användning av energi och vatten i enlighet med Miljöbalkens Försiktighetsprincip 3§, Kretsloppsprincipen 5§ och Produktvalsregeln 6§. Exempel på miljöåtgärder: Utbildningarna genomförs digitalt så ingen miljöpåverkan görs av instruktör eller kursdeltagare som vanligtvis måste transportera sig till kurslokalen. Utrustning som t.ex. övningsdockor och hjärtstartare levereras direkt från generalagenten så att fraktens miljöpåverkan minskas. Vi ska fortlöpande utveckla miljökompetensen hos alla anställda och underkonsulter.

 

Nice To Be Alive AB har skriftliga rutiner angående

 

  • Inköp och produktval

  • Hantering av smittförande avfall/gods

  • Användning av kemiska produkter

 

Nice To BE Alive AB är medlem i KLIMATPAKTEN - Ett klimatnätverk från Stockholms stad förminskad klimatpåverkan.

 


Dokumentation

Rutiner och arbetsmaterial för Nice To Be Alive AB:s miljöarbete finns.

 

Ansvar

VD är ytterst miljöansvarig

bottom of page